V Garden, Chiow Chuan & Hui Fang’s wedding (11-11-10)